YouTube chặn các video mới tải lên kênh Donald J Trump, tắt bình luận

YouTube chặn các video mới tải lên kênh Donald J Trump, tắt bình luận

YouTube đã xóa một video mới được tải lên tài khoản của Tổng thống Trump vì vi phạm chính sách nội dung của về kích động bạo lực. Tài khoản cũng đã bị "cảnh cáo" và không thể tải lên nội dung mới trong ít nhất một tuần.